Dievam viss ir iespējams!

Sākums

Dievkalpojumi:

8:00, 10:00, 12:00, 17:30 (vesperes), 18:00

Var saņemt 30 min. pirms Sv. Misēm, kā arī to laikā.

Notiek katru dienu – sākas pēc rīta Sv. Mises un ilgst līdz vakara Sv. Misei plkst. 19.00 vai plkst. 18.00 (svētdienās).

Katehēzes lekcija:
Laiks: plkst.13.30
Datums:
Lektors:
Tēma:
Apraksts:

Šei dzīsme ir dūmota kai eipaša lyugšona par myusu Latviju i vysu latvīšu tautu.

Palieciet manā mīlestībā! /Jēzus/

Dārgie brāļi un māsas Kristū,
šodien, sestajā Lieldienu laika svētdienā mēs turpinām pārdomāt Jāņa evaņģēlija 15. nodaļu. Pagājušajā svētdienā iepazinām Jēzus stāstīto līdzību par vīna koku, šodien Jēzus mums atklāj mīlestības bausli.
Jēzus mūs aicina palikt Viņā, lai spētu nest bagātīgus augļus, jo bez viņa mēs nekā nespējam darīt.
Evaņģēlija fragments mūs mudina ieiet Pēdējo vakariņu namā, lai klausītos Jēzus sarunu ar mācekļiem. Tā ir sava veida “atvadu runa”. Tuvojas Viņa ciešanu stunda. Pēc tam, kad Jēzus bija nomazgājis apustuļiem kājas, Viņš teica: “Es jums dodu jaunu bausli, lai jūs cits citu mīlētu” (Jņ 13,34).
Kāpēc Jēzus šo bausli sauc par “jaunu”? Jau Vecajā Derībā Dievs bija devis savai tautai bausli mīlēt tuvāko kā sevi pašu. Visiem, kuri jautāja, kurš ir vislielākais bauslis, Jēzus atbildēja: “Mīlēt Dievu ar visu savu sirdi un mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu.”
Senais bauslis kļuva par jauno, jo tam tika pievienoti vārdi: “Lai, tāpat kā Es jūs mīlēju, arī jūs cits citu mīlētu”. Šī novitāte ir Jēzus Kristus mīlestība. Viņš atdeva savu dzīvību par mums. Dieva mīlestība ir universāla, dāsna un beznosacījumu mīlestība, kuras pilnība atklājās Krustā. Vislielāko ciešanu un pazemojuma, un reizē pilnīgas paļāvības Tēvam brīdī, Dieva Dēls atklāja un dāvāja pasaulei mīlestību.
Pārdomājot Kristus ciešanas un agoniju, mācekļi saprata Viņa vārdus: “Kā Es jūs esmu mīlējis, tā arī jūs cits citu mīliet”.
Mīlestība mūs dara par jaunām radībām, mēs kļūstam Dieva ģimenes, Baznīcas bērni. Mīlestība ir vienīgais spēks, kas pārveido mūsu nocietinātās sirdis; padara mūs spējīgus mīlēt ienaidniekus un piedot tiem, kas mūs ir sāpinājuši; palīdz raudzīties uz citiem kā uz jau esošiem vai nākamajiem Jēzus draugiem; mudina mūs uz dialogu, gatavību uzklausīt un sadzirdēt.
Mīlestība atver mūsu sirdis, un tā ir cilvēcisko attiecību pamats. Mīlestība palīdz pārvarēt vājības un aizdomas, veidot tiltus, māca staigāt jaunus ceļus un rada solidaritātes dinamismu, saka pāvests Francisks.
Apzināsimies, Dievs mūs mīl daudz vairāk nekā mēs mīlam paši sevi!
Sagatavoja bīskaps Andris Kravalis