Dievam viss ir iespējams!

Sākums

Dievkalpojumi:

8:00, 10:00, 12:00, 17:30 (vesperes), 18:00

Var saņemt 30 min. pirms Sv. Misēm, kā arī to laikā.

Notiek katru dienu – sākas pēc rīta Sv. Mises un ilgst līdz vakara Sv. Misei plkst. 19.00 vai plkst. 18.00 (svētdienās).

Katehēzes lekcija:
Laiks: plkst.13.30
Datums:
Lektors:
Tēma:
Apraksts:

Jūlija notikumi mūsu draudzē:

Es esmu ar jums vienmēr …/Jēzus/

 
Dārgā draudze, brāļi un māsas Kristū!
Šodien, jūlija pēdējā svētdienā, pirmo reizi atzīmēsim Vecvecāku un Veco ļaužu dienu. Šī ir pāvesta iniciatīva, kurš kā galveno tēmu šai dienai ir izvēlējies Jēzus vārdus: “Es esmu ar jums vienmēr (sal. Mt 28, 20).
Evaņģēlija vārdi mūs aicina uz savstarpēji atbalstošu brālību un atbildību pret sirmgalvjiem, senioriem un vecākiem, kuri Covid dēļ bieži vien cieš vientulību un izolētību. Dzīves norietā daudzi piedzīvo apjukumu, atmiņas un identitātes zudumu, prāta spēju mazināšanos. Cik tad svarīgi, lai tos pavadītu ģimenes locekļi, brīvprātīgie, draudzes locekļi, sniedzot garīgu atbalstu ciešanu ceļā. Kad vecie ļaudis tiek izstumti no ģimenes un sabiedrības loka, notiek perverss process, kurā vairs nav dāsnas atdeves un žēlastību apmaiņas.
Svētajos Rakstos gara dzīve tiek uzlūkota kā Dieva svētība. Tieši tāpēc rūpes par vecvecākiem, gados vecākiem cilvēkiem, kļūst par Dieva žēlastības un Viņa svētības vietu. Vientulību šajā dzīves posmā var dziedināt ar tuvākmīlestību, tuvību un garīgu aprūpi.
Vecums ir dāvana no Dieva. Sabiedrības un visas cilvēces nākotnei „godāt” vecos ļaudis ir svarīgi un būtiski. „Godāt” – ebreju izpratnē nozīmē būt, atzīt klātesošo vērtību tiem, kas nodevuši tālāk dzīvību un ticību. Līdz ar šo atzīšanu nepieciešama cieņa, kas izpaustos pieņemšanā un atbalstā. Sirmgalvjiem pienāktos labākie apstākļi dzīvei pēc iespējas savā ģimenē kopā ar seniem draugiem. Kristieši patiesā mīlestībā cenšas risināt vecuma un vājuma izaicinājumus. Pie Jēzus upurēšanas svētnīcā satiekas divi trausli ļaudis – Simeons un Anna, satiekas bērns un sirmgalvji. Šis notikums atgādina, ka Dievs mēdz atklāt lielumu mazumā un spēku maigumā. Marija un Jāzeps kā jaunā paaudze tiecas uzticīgi izpildīt tradīciju un „Kunga likuma” priekšrakstus, kamēr vecie Simeons un Anna atklāj Gara jaunumu un pravieto par nākotni. Senie solījumi īstenojas pie jaunās un vecās paaudzes satikšanās: vecie tiešām pauž savas ieceres un jaunie gūst redzējumus (sal. Jl 3, 1). Jaunie redz savu misiju un vecie īsteno savus sapņus.
Sagatavoja bīskaps Andris Kravalis