DIEVAM VISS IR IESPĒJAMS!

Sākums

Dievkalpojumi:

8:00, 10:00, 17:30 (vesperes), 18:00

Var saņemt 30 min. pirms Sv. Misēm, kā arī to laikā.

Notiek katru dienu – sākas pēc rīta Sv. Mises un ilgst līdz vakara Sv. Misei plkst. 19.00 vai plkst. 18.00 (svētdienās).

Nāc, Svētais Gars…

Dārgā draudze, brāļi un māsas Kristū!
Pēc augšāmcelšanās četrdesmit dienas nodzīvojis kopā ar mācekļiem, Kungs uzkāpa debesīs. Un piecdesmitajā dienā — tajā, ko šodien svinam, — Viņš atsūtīja Svēto Garu, kā ir rakstīts: “Un pēkšņi no debesīm atskanēja šalkoņa, it kā tuvojoties brāzmainam vējam, un piepildīja visu māju, kur viņi atradās. Un viņiem parādījās it kā ugunīgas mēles, kas sadalījās un nolaidās pār katru no tiem.”
Gara elpa attīrīja apustuļu sirdis no miesīgajiem sārņiem, Tā ugunī tika sadedzinātas veco kārību sēnalas, un valodas, kurās, Svētā Gara piepildīti, apustuļi runāja, ļāva iztēloties, kā visu pasaules tautu mēles drīz atskanēs Baznīcā.
Jo līdzīgi kā laikā, kad pēc plūdiem cilvēku neticība cēla augstu torni pret Kungu, viņu dzimums pelnīti tika sašķelts dažādās valodās tā, lai katra tauta runātu savā mēlē un citas to nesaprastu, tāpat Vasarsvētkos ticīgo pazemīgā dievbijība visas šīs valodas pārveda atpakaļ Baznīcā. Ko nesaskaņas bija šķēlušas, to izlīdzināja mīlestība, lai izkaisītās cilvēces daļas būtu no jauna savienotas savā starpā un ar Kristu, vienīgo Galvu, un mīlestības ugunī lai tās tiktu sakausētas šīs vissvētākās Miesas vienotībā. Bet jūs, brāļi, Kristus Miesas locekļi, vienotības asni, miera bērni, pavadiet šo dienu priekā, sviniet drošībā!
Jo, kas tika sludināts Svētā Gara atnākšanas dienā, tas tagad piepildās jūsos (sv. Augustīns).
Sagatavoja b. Andris Kravalis