DIEVAM VISS IR IESPĒJAMS!

Sākums

Kungs, cik reižu man jāpiedod (Mt 18,21)

Dārgā draudze, brāļi un māsas Kristū!
Šodien Dieva Vārds mūs aicina iedziļināties piedošanas žēlastībā… Nekas nav tik grūti kā dāvāt patiesu piedošanu, īpaši saviem vistuvākajiem cilvēkiem, kas mums likuši ciest. Cik grūta ir šī piedošana! Piedošana prasa daudz. Vai tā vispār ir iespējama? Debesu Tēvs, mēs zinām, ka izlīgšana un piedošana var nākt tikai no Tevis. Dievs, mūsu Tēvs, Tu, kas vienmēr piedod, māci arī mums piedošanu.
Šo Tavu noslēpumu, ko vienīgi Tu vari iemācīt. Dāvā mums šo žēlastību spert pirmo soli, -pie-dot, un mēs kļūsim brīvi un Tev līdzīgi. Vienīgais ceļš uz mieru ir piedošana.
Piedošanas saņemšana un sniegšana dara iespējamu jaunu kvalitāti cilvēku attiecībās, piedošana izjauc naida un atriebības spirāli un pārcērt ļaunuma ķēdes, kas žņaudz ienaidnieku sirdis. Piedošanai ir nepieciešams iekšējas atgriešanās ceļš un pazemīga paklausība Jēzus pavēlei. Kunga vārdi neatstāj vietu šaubām —ne vien tam, kurš ir vainojams naidā, bet arī tam, kurš no tā cieš, ir jāmeklē izlīgšana. (sal. Mt 5, 23-24)
Kristietim ir jātiecas pēc miera arī tad, ja viņš ir pārestības upuris, pat tad, ja tiek apvainots ne-taisnīgi. Kungs pats tā rīkojās. Un sagaida, lai māceklis Viņam sekotu, tādā veidā līdzdarbojoties sava brāļa pestīšanā. Baznīca apzinās, ka, sludinot piedošanu un mīlestību pret ienaidniekiem, tā piedāvā visas cilvēces garīgajam mantojumam jaunu cilvēku attiecību modeli. Tas ir darbietilpīgs, bet cerībām bagāts modelis. Un Baznīca zina, ka, lai to īstenotu, tā var paļauties uz Kunga palīdzību, jo Dievs nekad nepamet tos, kuri lūdz Viņa palīdzību grūtībās (sal. sv. J. Pāvils II)
Sagatavoja b. Andris Kravalis